Kgoshi Kibi o bolela le banna thlorisho palamenteng ya bona

“Thobalano ke modu o mogolo wa go hlola thlorisho ka malapeng. Ke ka baka Leo o bonang gantshi ge banna ba ena le maratwana a ka ntle, ba thlorishago balekane ba bona ka mo gae,” se se boletse ke Kgoshi Kibi Leboho ge a hlatholla mabaka ao a hlolago thlorisho ka malapeng nakong ya di poledishano tsa Palamente ya Banna yeo e bego e swaretswe Moshate wa Ga-Kibi gola Blouberg Local Municipality.
“Nna ke bolela bjalo ka Kgoshi ka gore mathata a, re lebana le ona gantshi mo Moshate ge re seka melato. Ka nako ya Level 5 ya Lockdown, monna yo mongwe le yo mongwe o be a gapeletsega go dula ka lapeng la gage, e lego seo banna ba bantshi ba sego ba se tlwaela. Ke moo re ilego ra bona gore modu wa thlorisho o tswelela kae,” a realo Kgoshi Leboho e le ge a bontsha bohlokwa bja gore balekane ba tlwaetsane go phela mmogo.
Monna ka lapeng la gage, moshomo wa gage o mogolo, ke go hlokomela mosadi wa gage. Ge oka dira seo, otla godisha lapa la gago bofefo. Otla kgona go phedishana lego aga lelapa la gago ga botse.
“Palamente ye e bohlokwa kudu, re swanetse go bitsa banna ka bontshi, le masogana le ona a tsee karolo. Ke maikarabelo a rena, re swanetse go aga setshaba se kaone, re godishe le bana ba maikarabelo ba go hlokomela e sego go thlorisha,” mantsu a mabotse gotswa go Kgoshi Leboho, e le ge a leboga Palamente.

Check Also

CDM AND LNM COMMEMORATE NATIONAL SCIENCE WEEK

As part of commemorating the National Science Week, CDM Special Focus Unit in collaboration with …