KGOELETŠO GO SETŠHABA, GO LEKOLA, GOFA DINTHLA GOBA GO BOTŠIŠA

Go ya ka karolo ya 14(a) e balwa le karolo ya 36(1) ya Molao wa bo Setšhaba wa Dinamelwa tša go šomiša Mobu (National Land Transport Act, No: 5 of 2009), Masepala wa Selete wa Capricorn, o ngwadile lenaneo la mengwaga e Mehlano (5) la ditirelo tša Mohlakanelwa tša dinamelwa.

Tsebišo e phatlalatšwa go ya ka karolo ya 33(2) ya Molao wa bo Setšhaba wa Dinamelwa tša go šomiša Mobu (National Land Transport Act, No: 5 of 2009) go tsebiša le go mema setšhaba le batšeakarolo ba maleba gore sengwalwa sa selete sa  Lenaneo la Mengwaga e Mehlano la ditirelo tša Mohlakanelwa tša dinamelwa se gona go re setshaba se ka lekola, go fa maikutlo,  go bontsha dikgakanego le dipotšišo go fihla ka letšatši la 30 Moranang (April) 2023.

Lenaneo le go bolelwago ka lona le a hwetšagala mo go www.cdm.org.za le mo kantorong ya bo masomepedi-senyane (29) ka tsela ya Thabo Mbeki mo Polokwane, moagong wa bo masomepedi-nne (24).

Dipotšišo ka moka mabapi le ditaba tše, di ka lebišwa go Mošomi wa Masepala wa kantoro ya ditirelo tša ditsela le dinamelwa tša bohle, Mme Pauline Maja go majap@cdm.org.za goba 063 292 9373.

Dikakanyo ka moka mabapi le lenaneo le, di ka romela ka mokgwa wa sengwalwa seo setswaletswego, gomme ka mo ntle se ngwalwe ka mokgwa woo o latelago : Lenaneo la Mengwaga e Mehlano ya go beakantšha Ditirelo tša Mohlakanelwa tša dinamelwa, Masepala wa Selete sa Capricorn.

Sengwalwa se romelwa go Molaodi Mogolo wa Masepala ka mokgwa wa poso mo atereseng yeo e latelago: P.O Box 4100, Polokwane, 0700 goba ka letsogo kantorong ya Molaodi Mogolo wa Masepala go 41 Biccard Street, Polokwane go fihla ka di 30 Moranang (April) 2023.

 

NTATE N.R SELEPE

MOLAODI MOGOLO WA MASEPALA

Check Also

2nd 2023/2024 IDP/BUDGET REPRESENTATIVE FORUM – 19 MARCH 2024

Notice is hereby given in terms of Chapter 4 of the Local Government: Municipal Systems …